۱ – در مرکز تحقیقات اکسیژن‌درمانی Oxymed از تمام روشهای رایح و تحقیقاتی اکسیژن-ازو‌ن‌درمانی برای حفظ و ارتقاء سلامت و توانایی جسمی و درمان انواع بیماریهای شایعی که به دلیل آلاینده‌های هوایی-غذایی-رادیویی و اختلال در اکسیژن رسانی بافتی به دلیل هوای ناسالم و تحرک کم بوجود می‌آیند. دراین مرکز با استفاده از روشهای اکسیژن درمانی با فشار بیش از یک اتمسفر HBOT و اکسیژن‌درمانی با جریان بالا هنگام ورزش Ewot و ازتمام روشهای ازون-اکسیژن‌درمانی OZT و روشهای جوان‌سازی و دندانپزشکی با روش پلاسما ازون‌درمانی POZT و روشهای چادر اکسیژن-ازون و سونامی‌ازون استفاده میشود.

روشهای اکسیژن-ازون‌درمانی به عنوان طب مکمل قریب یک قرن است که در آلمان و روحیه و مراکز تحقیقات ازون آمریکا بطور گسترده‌ایی مورد استفاده قرار گرفته و اکنون در سراسر دنیا تدریس میشود و جامعه اروپا با این روش درمانی به خوبی آشنا هستند.

ازون‌درمانی در این مرکز به وسیله دستگاههای استاندارد مولد ازون طبی آلمانی و با آخرین تجهیزات روز دنیا انجام می‌شود.

۲ –تعریف ازون درمانی                              Ozone Therapy

استفاده از ترکیب گاز اکسیژن و ازون با غلظت‌های استاندارد و تجویز آن به روشهای زیر ازون‌درمانی میگویند.

 

مولکول ازون شکل ناپایدار مولکول اکسیژن است که دارای مقادیر زیادی ۲*۶۴۰B kcal  انرژی پوزیترونی است که با آزاد شدن آن فرم پایدار مولکول اکسیژن دواتمی   دوباره شکل میگیرد

لذا ازون‌‌ درمانی شکل خاصی از اکسیژن درمانی است که باید به دقت میزان دوز وارد شده به بدن تحیت کنترل باشد وبراساس دستورالعمل های دقیق طی انجام شود- نیمه عمر اکسیژن فعال شده حداکثر ۸دقیقه است و لذا قابل ذخیره نیست ولی مواد آلی دارای باندهای دوگانه و سه گانه توانایی ذخیره کردن آزاد دارند – تأمین غلظت ازون روشهای متفاوتی وجود دارد ولی مقیاس یک میکروگرم ازون در یک میلی لیتر اکسیژن       ۱ml           gr  که این مقدار ازون را یک گاما   می نامند- بطور خلاصه آنچه همیشه نگفته باقی مانده است – رابطه زیر است.

۱gamma=1 kgr/mL=1 mg/=1gr/=578=0.05%

دستگاه باید میزان دوز کلی خروجی را نشان دهد زیرا ازون یک داروی با مکانیزم هورمسیس Hermes’s Mechanism  است یعنی اثرات آن کاملا وابسته به دوز است.

دوزهای بالای ازون باعث سمومیت ریوی و انقباض راههای تنفسی میگردنند ولی در بسیاری از تحقیقات اروپایی و آمریکایی تنفس ۸  ازون درمدت ۳۰ ثانیه و تکرار آن هر ۱۰ دقیقه یکبار به مدت نیم ساعت باعث تجوز ۲٫۵ گاما از طریق تنفس است. در این دوز تنفسی(چادر اکسیژن) که بنام چادر ازون (  / TenT ) یاد میشود. این چادر روشی مناسب برای تنظیم دوز قابل جذب و بی خطر توسط ریه است.

مرکز تحقیقات اکسیژن درمانی اکسی مد OXY Med تنها مرکزی است که مجهز به این دستگاه است .

۴ – اثرات بیولوژیک ازون درمانی  Ozone therapy Bio effects

– گاز ازون ده بار محلول تر از گاز اکسیژن در پلاسماست با توجه به قدرت اکسیداتیوی ازون که مانند گلوله هایی که به شیشه برخورد می کنند از دیواره سلولی و غشاء تمام محلوقات رده پائین مانند میکروب ها- ویروس ها – قارچ ها و مخمرها میگذرد و باعث مرگ آنها میگردد

ولی باید دانست که سلولهای متکامل مثل سلولهای انسان سیستم آنتی اکسیدان بسیار قوی در خارج و داخل سلول دارندکه ضمن تحمل اثرات اکسیداتیو اوزن در دوز مناسب بتوانداز انرژی حیاتی که از تبدیل شدن اوزن به اکسیژ ن         انرژی پوزیتروین+ ۲*۶۴۰kcal                     که به ازاء هر مول اکسیژن نزدیک ده گاما است این انرژی پوزیتروین در واقع از اشعه گاما است که در دوز مناسب میتواند باعث تحریک سلولهای زایا و جایگزینی سلولهای مرده با سلولهای طبیعی در بعضی تحقیقات ازون درمانی طویل مدت باعث Regeneration احیاء سلولهای مرده در سکته قلبی و مغزی میگردد.

  • از نظر طبی گاز ازون یک ترکیب ناپایدار ولی بسیار قوی (۵۰۰۰ برابر قویتر از ترکیبات کلر) برای ۹۹% میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها- باسیل ها – ویروس ها – قارچ ها و مخمر هاست – ازون با برخورد با دیواره این ها ایجاد شکاف میکند و با برخورد با ارگانک های درونی آنها را تخریب کرده و باعث مرگ تمام انواع میکروارگانیسم ها میشود.
  • ورود مقادیر مناسبی از ازون در خون باعث افزایش تولید NO نیترت اکسید ها میگردد که این امر در سلولهای دیواره رگها و مویرگها باعث گشاده شدن عروق Vasodilation و افزایش خون رسانی عمومی بدن میگردد.

c- درسطح گلبولهای قرمز RBC از طریق افزایش سطح آنزیمی DPG- 3و۲ باعث افزایش تمایل هموگلبین به اکسیژن شده و میزان حمل اکسیژن سلولی را تا ۲۰% افزایش میدهد. توجه به این نکته که هردو مول ازون به سه مول اکسیژن تبدیل می شود فهم افزایش سطح اکسیژن در سطح تمام آبهای درون سلولی و برون سلولی را آسانتر میکند.

  • افزایش متابولیسم سلولی که از طریق افزایش ROS در فاز ابتدایی و افزایش LoPs در فاز تأخیری late phase در میتوکندری باعث افزایش مصرف انرژی تا ۴۰% میگردد

این اتفاق در ورزش درمانی با اکسیژن Ewot ثابت شده است که بهترین روش کاهش وزن است. افزایش NAD در سلول باعث افزایش تولید ATP   میگردد لذا کاملا اثبات شده است که اکسیژن درمانی با ورزش Ewot میتواند باعث اشباع بدن از اکسیژن و کاهش وزن به همراه افزایش توانایی سلولهای ماهیچه ای به دلیل ذخیره AtP کافی و ذخیره اکسی- میوکلوبین Oxy-Myoglubine میگردد.

۳ واکنش NAD(نیکوتین آمید دی نوکلئوتید) با مولکول ازون  به شرح زیر است:

+۲NADH               ۲NAD+H2O+

انرژی حاصله بصورت ATP و نوعی اشعه گاما است که به اشعه حیات بخش vital ray نیز هست – هر چه NAD بیشتر باشد اکسیژن به نحوه بهتری مصرف میشود.

کاهش NAD که بدلیل کمبود مزمن اکسیژن سلولی رخ میدهد متهم اصلی برای ایجاد زمینه کاهش تولید انرژی سلولی(Aging) و دوباره سازی DNA و RNA به منظور تکثیرسلولی CeLL production کاهش یافته و این مسئله باعث ناکارآمدی تدریجی تمام سلولهای بدن شده و بیماریهایی مزمنی مثل دیابت، فشار خون بیماریهایی قلبی عروقی و بیماریهایی ریویی یا اختلالات سطح مفصلی در بدن را باعث میگردد.

آلاینده های موجود از نظر بیوشیمیایی مانع رسیدن اکسیژن کافی به سلول میگردنند. چرخه تولید انرژی سلولی به شکل زیر است.

 

گلوکز                     بیروات            Lactate  +ATP

 

Acetyl CO-a              Fety Acid

انرژی  / TenT+NADH            NAD+H2O+ATP+

واضح است که کمبود تولید NADسلولی باعث مصرف گلوکز شده و روشهای اکسیژن/ازون درمانی با این مکانیزم بیوشیمایی کار میکنند و با روشهای مختلف تجویز ازون اثرات بیوشیمیایی یکسانی بدست می آید.

اثرات مختلف ازون درمانی با دوزهای متفاوت ازون الگوهای مختلف ازون درمانی را تعریف میکنند. کاهش مزمن مصرف اکسیژن به دوعارضه تخلیه آدرنال و هیپوکورتیزونیسم Hypo Cortisonism و تحلیل عضلات اسکلتی بدن می انجامد بطور طبیعی دریک سلول سالم با اکسیژن رسانی کافی نسبت NAD/NADH حدود ۷۰۰ است و اگر سلول هیپوکیک گردد این نسبت به ۱ هم میرسد.

بدن در شرایط کمبود اکسیژن مزمن برای حفظ تناسب NAD/NADH مجبور اس از تبدیل پیروات به اسید لاکتیک برای تولید انرژی استفاده کند و مواد اولیه ایی این تولید انرژی در مرحله اول اسیدهای چرب هستند.

 

– درترکیبات آرایشی و بهداشتی که دارای اسیدهای چرب اساسی Essential Fatty Acid و آمینواسیدهای ضروری Essential Amino Acid هستند ترکیبات پایدار مزونوئیک MoZonoidکه از ترکیب اوزن با ترکیبات آلی که دارای باندهای دوگانه و سه گانه هستند تشکیل میگردد این ترکیبات پس از ورود به سلول باعث اکسید شدن NADH  و تبدیل آن به NAD شده که باتحریک مصرف اکسیژن و افزایش تولید ATP  و انرژی حیاتی گاما خواهد شد.

  • در مطالعات ثابت شده ازون باافزایش متابولیسم بیوشیمیایی تمام سلولها باعث افزایش آنزیمهای آنتی اکسیدان سلولی مثل HO-1 هیدروژن اکسیژناز-یک و پروتئین شوک حرارتی ۷۰ یا HSP70میگردد این قبیل آنزیمها به عنوان آنتی اکسیدان های محوری درون سلولی هستند و از اثرات مخرب عوامل اکسید کننده و پیرکننده سلول ها جلوگیری میکنند.

F- ازون با تشکیل مزونوئیدهای سلولی Cell Mozonoidباعث تحریک متابولیسم هسته نیز میگردد و انرژی حیاتی گاما سیستم ایمنی را از حالت رکود خارج کرده و فرایندهای بین سلولی سیستم ایمنی که از طریق سایتوکائین ها میباشند را تحریک و تنظیم میکند.

تحقیقات راجع به ازون درمانی در بیماریهایی خود ایمنی در سراسر جهان در حال انجام است . نتایج بدست آمده در بیماری ام اس MS و سایر اختلالات فردلوژیک بسیار امیدوار کننده است.

G- اوزن درمانی یک استرس اکسیداتیو ملایم و کنترل شده ای است که با تعدادی از ترکیبات بیولوژیک که کارشان حفظ خدمات اکسیداسیون سلولهای عصبی Neuro-prtective هستند رخ میدهد میزان اثرات درمانی یا مضر Toxic ازون به همین خاصیت آن بستگی دارد که کاملا وابسته به دوز مصرفی اوزن است . دوز بالای ازون با فعال کردن فاکتور B  باعث افزایش تولید و   و نهایتاً تخریب بافتی میگردد.

– استرس ملایم اوزن در دوزهای درمانی باعث فعال شدن فاکتورNrF2 میگردد این واقعه بیوشیمیایی باعث تحریک تولیدات ترانس کریپتاز ARE شده که عامل کلیدی در تولید آنتی اکسیدان های سلولی مثل SOD ، GsTr و CATNQO-1 و آنزیمهای فازکبدی دارویی مثل  و HSP میگردد که توان مقابله سلول با عوامل بیرونی و مضر را افزایش میدهد.

– تحریک ملایم سیستم ایمنی با استرس اکسیداتیوازون موجب فعالیت Nrf2 و نتیجتاً با تولید فاکتور ضدالتهاب B   باعث مهار انواع التهابات مزمن و حاد میگردد ازاین خاصیت ازون بیا درمان بیماریهای نوروجنراتیو مثل ام.اس، آلزایمر و پارکینسون میگردد.

 

– در بیماریهایی عروقی مثل بیماری عروقی کرونر CAD یا سکته قلبی AMI و اختلالات عروق مغزی CVA و اختلالات عروق و مویرگهای شبکیه Retinopathy و عروق کلیه Glumerolopathy تحریک ملایم سلولهای بخش زاینده اپی قلیال سل ها به وسیله تحریک ترشح فاکتورهای ترانی کریپشنال Transerption از طریق فعال شدن فاکتور های NFAT- و AP-1 انجام میگرد درنهایت عامل ترانس کریپشنال هسته ایی HIF-1a باعث تکثیر سلولی لایه های زایای بافت طبیعی عروق میشوند.

– ازون درمانی برای بیماران سکته مغزی و سکته قلبی و بهبود و کاهش عوارض آن بسیار کارآمد است.

راههای تجویز اوزن طبی:

روشهای تجویز ازون را به دوزیرگروه کلی سیستمیک systemic و منطقه ایی local  تقسیم بندی میکنیم.

الف) تجویز سیستمیک systemic

۱) اتوهموتراپی Auto Hemo Therapy                  Major  (Major-AHT)

در این روش حدود ۱۵۰-۱۰۰ میلی لیتر از خون بیمار را چند دقیقه در معرض مقدار مشخص اکسیژن/اوزن قرار میدهیم و دوباره آن خون را به بدن بیمار برمیگردانیم از این روش برای درمان

بیماریهای ایسکنیک قلبی و مغزی و بیماریهای نورودژنراتیو مثل MS و آلزایمر Alzimer و دیابت نوع ۲ NIDDM و فیرومیالژی یا سندرم خستگی مزمن Chronic Fatigue syndrom و افزایش سلامت و انرژی عمومی استفاده میکشیم.

۲- اتوهموتراپی مینور Minor-AHT

باید بین ۱۰-۵ از خون مریض را گرفته و ازونه میکنیم و پس از ازونه شدن دوباره به فرد بصورت IM برمیگردانیم.