,

مبانی طب هایپرباریک -مقدمه

  بدن انسان در شرایط  فشار یک اتمسفر خلق شده است و هرگونه تغییردر فشار محیطی به نوعی یک پدیده غییر فیزیولوژیک و در شرایط شدیدتر پاتولوژیک تلقی میگردد. در کوهنوردان حرفه ایی و یا در پرسنل حوزه هوا و فضا نیز شرایط کم شدن فشار م…