بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی – قسمت 2

شکل 2. پمفیگوس وولگاریس A. پمفیگوس وولگاریس،تاول های شلی رانشان می دهد که به راحتی …

بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی – قسمت 2 ادامه مطلب »