نوشته‌ها

بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی - قسمت 6

اسکلرودرمی و مورفه آ تغییرات پوستی اسکلرودرمی معمولاٌ روی دست ها، پاها و صورت شروع می شوند و همراه اپیزودهایی از ادم غیرگوده گذار راجعه هستند. اسکلروز پوست در دیستال از روی انگشتان شروع می شود (اسکلروداکتیلی) و به سمت پروگزیمال پیشرفت می کند، و م…

بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی - قسمت 5

پمفیگوئید مخاطی - غشایی پمفیگوئیدمخاطی-غشایی (MMP) یک بیماری تاولی ایمنی  ساب اپی تلیال ،اکتسابی و نادر است که با ضایعات اروزیو غشاهای مخاطی و پوست مشخص می شود که باعث ایجاد اسکار در برخی از نواحی درگیر می شوند. مکان های شایع درگیری شامل مخ…

بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی - قسمت 4

درماتیت هرپتی فرم درماتیت هرپتی فرم (DH) یک بیماری پوستی پاپولووزیکولر و شدیداٌ خارش دار است که با ضایعات قرینه روی سطوح اکستانسور (به عبارتی، آرنج ها، زانوها، باتک ها، پشت، اسکالپ و خلف گردن) مشخص می شود. ضایعات اولیه در این اختلال شامل…

بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی - قسمت 3

پمفیگوس پارانئوپلاستیک پمفیگوس پارانئوپلاستیک (PNP) یک بیماری مخاطی جلدی آکانتولیتیک اتوایمیون است که همراه با نئوپلاسم پنهان یا اثبات شده است . بیماران دچار PNP معمولا ضایعات مخاطی دردناک همراه با ضایعات لیکنوئید و / یا پاپولواسکواموس دارند که …

بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی - قسمت 2

شکل 2. پمفیگوس وولگاریس A. پمفیگوس وولگاریس،تاول های شلی رانشان می دهد که به راحتی پاره می شوند ، و باعث اروزیون های متعدد و پلاک های کراسته می شوند. B. پمفیگوس وولگاریس تقریباٌ همیشه مخاط دهان را گرفتار می کند و ممکن است اروزیون هایی در لثه ، مخاط …