نوشته‌ها

بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی - قسمت 5

پمفیگوئید مخاطی - غشایی پمفیگوئیدمخاطی-غشایی (MMP) یک بیماری تاولی ایمنی  ساب اپی تلیال ،اکتسابی و نادر است که با ضایعات اروزیو غشاهای مخاطی و پوست مشخص می شود که باعث ایجاد اسکار در برخی از نواحی درگیر می شوند. مکان های شایع درگیری شامل مخ…