نوشته‌ها

ضایعات پوستی بیماران خودایمنی و کنترل آن ها با اوزون - قسمت 3

مکانیسم التهاب آلرژیک بافتی   پاسخ های ایمنی با واسطه IgE از نظر زمانی به 3 نوع واکنش تقسیم می شوند. پاسخ فاز زودرس پاسخ فوری بعد از معرفی آنتی ژن به ارگان هدف است. این پاسخ توسط دگرانوالسیون ماست سل و آزاد شدن واسطه های ازقبل ساخت…